Español   Català  
Localització Consultes on-line
Gabinete A.G.S.
     La Firma
     Àrees de treball
     Serveis jurídics
     Responsabilitat civil
     Dret Laboral
     Facebook
Recomana la web   

Aquí pots recomanar la web a un amic.
Email: 
Compartir xarxa social   
  
ÀREES DE TREBALL

AREA FISCAL, COMPTABLE, MERCANTIL I LABORAL

 El nostre despatx oferix assessorament en tots els temes, tant d'empreses com de persones físiques, adaptant-se a cada particularitat en concret i que inclou

  •  Àrea Fiscal: Abasta tota la preparació, revisió i presentació de declaracions d'impostos sobre la Renda de les persones físiques, sobre el benefici de les Societats, de l'I.V.A., Retencions tributàries de tot tipus, Pagaments a compte, Intrastat, declaracions per operacions intracomunitarias i Assessorament i actuacions davant la Inspecció Tributària. I assessorament per a la planificació fiscal a curt i mig termini, tot això d'acord amb les necessitats específiques del client. Reclamacions tant en via administrativa com contenciosa administrativa.

 

  • Àrea Comptable: Comptabilització, enregistrament i supervisió dels documents del client. Col·laboració puntual del nostre personal amb les empreses per la posada al dia de comptabilitats endarrerides. Presentació de Balanços i Comptes d'Explotació a la periodicitat desitjada i amb l'assessorament comptable administrativa i financer necessari tant en el transcurs de l'exercici com en la preparació del seu tancament anual.

 

  • Àrea Mercantil: Abasta tota la gamma de transaccions empresarials i en tots els àmbits de la seva activitat empresarial , des de: Constitucions, adquisicions i alienacions d'empreses fins a les reestructuracions i regularització empresarials, i dissolució de societats. Resolució de conflictes societaris. Assessoraments als òrgans d'administració de les societats, transaccions i negociacions. Reclamació judicial i extrajudicial de quantitats.

 

  • Àrea Laboral: Donem cobertura a tots i cadascun dels aspectes de la mateixa, amb l'objectiu d'ajudar als nostres clients segons les seves necessitats específiques, incloent l'assessorament laboral a les empreses i els seus treballadors, inscripció d'empreses i treballadors en el règim general de la Seguretat Social i règims especials. Assessorament, estudi, confecció i legalització de tot tipus de contractes de treball, amb especial atenció a les bonificacions i subvencions. Càlcul i confecció de rebuts de salaris i TC/1 ,TC/2 . Càlcul i confecció de liquidacions trimestrals d'IRPF, resum anual i expedició de certificats de renda a treballadors. Assessorament i defensa en matèria de sancions, vagues i acomiadaments. Assistència professionalitzada davant la inspecció de treball, CMAC i Jutjats socials. Assessorament i tramitació d'expedients de regulació d'ocupació. Assessorament i actuacions davant la Inspecció de Treball. Tramitació de prestacions d'atur, asi com pensions de jubilació, viduïtat-orfandat, invalidesa, i no contributives.
 
Localització  | Consultes on-line    
Disseny web Web10Plus.  Resolució òptima 1024 x 768.