Español   Català  
Localització Consultes on-line
Gabinete A.G.S.
     La Firma
     Àrees de treball
     Serveis jurídics
     Responsabilitat civil
     Dret Laboral
     Facebook
Recomana la web   

Aquí pots recomanar la web a un amic.
Email: 
Compartir xarxa social   
  
SERVEIS JURÍDICS

No hi ha dubte que on es fa més necessari un tracte personalitzat i confidencial a més, per descomptat, d'altament professionalitzat i de qualitat és en els processos de familiars: Separacions, Divorcis, Successions i Donacions.

El nostre Estudi li garanteix aquestes qualitats i un procés d'elaboració de decisions exempt de tarifa horària, sent la nostra base de minutació el document final sintetitzador de voluntats.

Quant a les actuacions en matèria de successions i donacions tant en el seu vessant tributari com civil dissenyant el camí adequat per al futur empleno de les voluntats del nostre client amb la deguda contemplació a les normes tributàries aplicables i repercutiu-los al cas.

És el Dret Civil el qual més present està en les actuacions quotidianes de les nostres vides, doncs regeix les relacions privades entre les persones, en moltes ocasions font de conflicte i, en la majoria dels casos, només necessitats d'un assessorament específic sobre la norma que fa precís el concurs de professionals que orientin a l'interessat per a poder defensar millor els seus drets.

Des del nostre bufet pot trobar l'ajuda necessària i una assistència professional i personalitzada en tots els camps en els quals es desglossa el Dret Civil: Dret de Propietat, Arrendaments, Obligacions i contractes i Reclamacions de quantitat.

En l'ambit dels drets reals aportem solucions a problemes de titularitat en finques (prescripcions adquisitives, usdefruits, servituds i altres drets sobre immobles).

L'activitat del despatx també es desenvolupa en l'àmbit judicial assistint als nostres clients en totes les fases del procés i exercitant els recursos precisos en defensa dels seus legítims interessos tant com demandant com demandat.

Quant a les branques de Dret Mercantil i Societari el nostre assessorament pot comprendre l'elaboració i negociació de tot tipus de contractes mercantils, assessorament i assistència a juntes generals i consells d'administració, llevanza de llibres d'actes i socis, constitució, transformació, fusió i dissolució de societats mercantils i civils i a fi d'assolir una liquidació ordenada de l'empresa, si escau, la presentació d'un procediment Concursal tant en el seu vessant deutor com creditora.

En aquesta rama oferim el nostre assessorament quant als possibles conflictes derivats drets sobre patents i models d'utilitat.

Quant als nostres honoraris, Vè. disposarà d'un pressupost ajustat als mòduls de la professió per tot el procediment o acció a emprendre en benefici dels seus interessos i encara que posarem tota la nostra voluntat a mantenir la seva satisfacció en qualsevol moment podrà canviar d'advocat sense altra obligació que la de liquidar els honoraris i despeses reportades pel client fins a aquella data.  

 
Localització  | Consultes on-line    
Disseny web Web10Plus.  Resolució òptima 1024 x 768.